Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معرفی

خرید پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، تدوین مقاله روانشناسی، پایان نامه روانشناسی ، پرسشنامه رایگان روانشناسی، تحلیل آماری، تدوین کتاب با قیمتی ارزان

خدمات آمارکده

پایان نامه ، مقاله ، تحلیل آماری ، ساخت و فروش پرسشنامه ، نشر کتاب ، ترجمه ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و ...

راه های تماس با آمار کده

تلفن تماس: 09364126317

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روش های تحقیق در علوم رفتاری و علوم انسانی

برای دریافت پایان نامه و پرسشنامه به مرکز پزوهشی آمارکده مراجعه کنید

روش تحقیق

2 پژوهشگر معروف خارجی ( جان بست – فرد ان کرلینجر)

پژوهشگران معروف ایران (‌حسن پاشاشریفی – علی دلاور – نجفی زند – ساروخانی )

پژوهش :

پژوهش اسم مصدر پژوهیدن به معنای جستجو کردن – تفحص کردن و خواستن و بررسی جستجوهای علمی است .

پژوهش از نظر جان دیوئی :

پژوهش فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین میباشد .

کرلینجر :

ادامه مطلب...

انواع تحقیق در علوم رفتاری

مرکز پزوهشی آمارکده ( ارائه نرم افزار ، پرسشنامه ، و آموزش پایان نامه ، پروپوزال و تحلیل آماری   در حوزه روانشناسی)

 

انواع تحقیق

انواع تحقیق براساس هدف

1.      تحقیق بنیادی

2.      تحقیق کاربردی

ویژه گیهای تحقیق بنیادی

1.      طولانی مدت

2.      هزینه بربودن

3.      دانشگاهی بودن

4.      کشف دانش

ویژه گیهای تحقیق کاربردی

1.      کوتامدت بودن

2.      تکیه برتحقیقات بنیادین داشتن

3.      غیردانشگاهی بودن

4.      درآمد زا بودن

پدیده های اجتماعی وسیاسی دارای جنبه های مختلف است وهرکدام ازین جنبه ها نیازمند روش خاص برای تحقیق ، تحلیل وشناخت می باشد بطوری مثال : دولت یک پدیده سیاسی است ، اما این دولت ابعاد مختلف دارد که شامل رفتارهای دولت ، ایدئولوژی دولت ، سازمان وتشکیلات دولت ، سابقه وتاریخچه دولت ، رقابت بازیگران دولتی وغیردولتی وسایرمسایل میگردد .

هرکدام ازین ابعاد شیوه خاص برای شناخت ، تحقیق وتحلیل دارد بطوری مثال : شناخت ایدئولوژی دولت باشناخت رفتارهای دولت متفاوت است . بنابراین درعلوم سیاسی روشهای مختلف برای تحقیق وتحلیل وجود دارد که این روشها را میتوان براساس معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود :

انواع تحقیق براساس هدف :

تحقیقات بنیادی : این تحقیقات توسط مراکز دانشگاهی بمنظور شناخت پدیده های جدید وگسترش دامنه دانش بشری صورت میگیرد .

تحقیقات کاربردی : این تحقیقات بااستفاده ازتحقیقات بنیادی درصدد کاربرد آن درموضوعات خاص میباشد وعمدتاً توسط مراکز اجرای صورت میگیرد .

انواع تحقیق براساس روش

1.      توصیفی

2.      موردی

3.      تاریخی

4.      علی

5.      آزمایشی

6.      محتوای

معیاردیگری برای تقسیم بندی انواع تحقیق ، تقسیم بندی براساس شیوه انجام کار ، نحوه جمع آوری اطلاعات تحلیل اطلاعات ونتیجه گیری ازآن می باشد . براساس این معیار اندیشمندان روشهای مختلف را شناسای کردند که این روشها هرکدام روشهای مشترک رابرای بیان مسئله ، جمع آوری اطلاعات ونتیجه گیری دارند

تحقیق توصیفی

1.      تعریف

2.      ویژه گیها

3.      مراحل

ویژه گیهای تحقیق توصیفی

1.      توصیف وبازگوی عینی

2.      پرهیز ازپیشداوری

3.      عدم توجه به علت ها وریشه ها

4.      فقدان فرضیه

5.      گسترده گی دامنه

6.      کاربرد گسترده

تحقیق توصیفی : یعنی آنچه را که هست توصیف می کند وبه شرایط یاروابط موجود ، عقاید متداول فرایندهای جاری ، آثارمشهود یاروندهای درحال گسترش توجه دارد وتمرکزآن دردرجه اول به زمان حال است .

توصیف درحقیقت فرآیند سه مرحله ای را طی می کند که شامل تجزیه یک پدیده به عوامل وعناصرآن ، شناسای عوامل وطبقه بندی است بطورمثال : توصیف یک نظام سیاسی ، تجزیه یک نظام سیاسی به عناصر تشکیل دهنده آن ، شناخت هرکدام ازآن عوامل ، ترکیب وطبقه بندی آن درنظامهای مختلف است

ویژه گیهای تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی دارای ویژه گیهای است که آنرا ازسایرروشها متمایزمی سازد که این ویژه گیها را میتوان درموارد زیربرشمرد :

1.   توصیف وبازگوی عینی : درین نوع تحقیق محقیق یک موضوع را براساس واقعیت های موجود به عناصرمختلف آن تجزیه نموده وخصوصیات آنرا بازگومی کند ، امااین توصیف صرفاً براساس واقعیت ها است ، نه ذهنیت های شخصی وفردی .

2.   پرهیزازپیشداوری : درتحقیق توصیفی محقیق سعی می کند آنچه را که وجود دارد( واقعیت های عینی ) را به دور ازتخیلات ، تعصبات وتوهمات ، توصیف نماید .

3.   عدم توجه به علت ها وریشه ها : درتحقیق توصیفی محقیق بدنبال چیستی وچگونگی است امابدنبال چراها وعلت ها نمی باشد . درین نوع تحقیق محقیق فرایند های موجود را توضیح میدهد ، چگونگی را تشریح می کند ، اجزای وعناصر مختلف را شناسای می نماید ، اما به زمینه های ظهور وپیدایش آن نمی پردازد .

4.   فقدان فرضیه : فرضیه ارتباط احتمالی میان دومتغیراست ، امادرتحقیقات توصیفی صرفاً محقیق به بررسی حالات وصفات یک متغیرمی پردازد . بنابراین درین تحقیق فرضیه وجود ندارد ازینروهدف تحقیق باید بصورت جزئی وروش مشخص باشد تاجمع آوری اطلاعات به آسانی صورت گیرد ومحقیق درجمع آوری آن دچار سرگردانی نشود .

5.      گسترده گی دامنه : تحقیق توصیفی دامنه گسترده دارد وشامل همه انواع تحقیق بجزآزمایشی وتاریخی میگردد

6.      کاربرد گسترده : همه روشهای تحقیق تاحدودی زیادی نیازمندتحقیق توصیفی است واین نوع تحقیق مقدمه وسرآغازهرنوع تحقیق به حساب میاید .

مراحل انجام یک تحقیق

مرکز پزوهشی آمارکده ( ارائه نرم افزار ، پرسشنامه ، و آموزش پایان نامه ، پروپوزال و تحلیل آماری   در حوزه روانشناسی)

مراحل تحقیق

1.          طرح تحقیق ( تعین عناوین اصلی وفرعی تحقیق ) : که یازده مرحله دارد

2.          تهیه راهنمای منابع ( اجرای تحقیق )

3.          گزارش تحقیق

تهیه راهنمای منابع

فرایند تهیه راهنمای منابع

1.          شناسای منابع

2.          کدبندی منابع

3.          تقسیم بندی میان فصول

شناسای منابع

1.          کتابخانه

2.          کتاب شناسی

3.          منابع متون

4.          پایگاهای انترنیتی

5.          مقالات تخصصی

6.          پایان نامه ها

7.          زنده گی نامه ها

8.          روزنامه ها ومجلات

9.          کتاب های تخصصی

10.      بایگانی خصوصی

11.      اسناد سمعی وبصری

12.      اسناد دولتی ورسمی

آموزش آمار توصیفی

آموزش آمار به زبانی ساده برای آموزش پایان نامه نویسی به بخش آموزش پایان نامه نویسی بروید

آمار چیست؟

معادل كلمة آمار در زبان انگليسيSTATISTICSاست كه ریشه آن از كلمة لاتينSTATUSمشتق شده و یکی از معانی اصلی آن در فارسی دولت یا ایالت است.جالب است که اولین معنی کلمه STATIST در دیکشنری ها سیاستمدار و سپس آمار دان می باشد.به نظر می رسد دلیل این نامگذاری آن است که این علم در ابتدا در اختیار پادشاهان و حکومت ها بوده است.

ادامه مطلب...

پیگیری سفارشات


لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید