Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

معرفی

خرید پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، تدوین مقاله روانشناسی، پایان نامه روانشناسی ، پرسشنامه رایگان روانشناسی، تحلیل آماری، تدوین کتاب با قیمتی ارزان

خدمات آمارکده

پایان نامه ، مقاله ، تحلیل آماری ، ساخت و فروش پرسشنامه ، نشر کتاب ، ترجمه ، صفحه آرایی و ویرایش پایان نامه و ...

راه های تماس با آمار کده

تلفن تماس: 09364126317

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سطع معناداری ، حدود اطمینان و اندازه اثر چیست

در سالهای اخیر، انجمن روانشناسی آمریکا (APA ) تغییراتی را در شیوه های ارائه گزارش تحقیقات پیشنهاد کرده است. این انجمن از پژوهشگران درخواست کرده است که از سطح اطمینان و مقیاسهای اندازه اثر در ارائه گزارشهای خود استفاده بیشتری به عمل آورند.

ادامه مطلب...

روایی درونی و بیرونی تحقیق

 

 

شکل ترین کار در انجام آزمایش ها ثابت نگه داشتن متغیر ها و یا حذف تمام متغیر های مزاحمی است که بر بازده اندازه گیری شده به وسیله پس آزمون اثر می گذارد.

منظور از اعتبار درونی در پژوهش میزانی از کنترل است که متغیر های مزاحم توسط پژوهشگر کنترل می شود. منظور از متغیر مزاحم هر متغیر دیگر به جزء متغیر آزمایشی گفته می شود که در صورت مهار نشدن بر بازده آزمایش تاثیر می گذارد.

کمپل و استانلی هشت متغیر مزاحم و کمپل و توماس کوک نیز چهار مورد را به عنوان متغیر های مزاحمی که بر اعتبار درونی تاثیر می گذارد را معرفی کرده اند.

پیشینه یا تاریخ

هر گاه در طول مدت زمان اجرای عملهای آزمایشی عملی دیگری رخ بدهد که با متغیر وابسته حساسیت داشته باشد ما نمی توانیم که مشخص کنیم که نتایج به دست آمده از پژوهش حاصل متغیر آزمایشی یا عمل ازمایشی ما می باشد.

مثال:

دو گروه از دو مدرسه انتخاب می کنیم که این دو مدرسه با توجه به برنامه های سنتی و جدید در یادگیری می خواهند مورد آزمون قرار گیرند. مدرسه اول دارای شرایطی می باشد که نگرش مثبت به دانش آموزان در مورد درس خواندن می دهد اما مدرسه دوم از این عمل مستثنی می باشد هر گاه ما نتایج به دست آمده را مقایسه کنیم آیا می توانیم نتایج به دست آمده را به برنامه های جدید ربط بدهیم یا نه؟ چون جو مدرسه این محیط را به وجود آورده نمی توان عاملی که در به دست آمدن نتایج بوده است را عمل آزمایشی خود بدانیم که این خود بر رابطه علی آزمایش تاثیر می گذارد.

رشد:

هر گاه در طول دوره اجرای عمل آزمایشی در آزمودنی ها تغییراتی از قبیل تغییرات فیزیکی یا روانی رخ بدهد ما نمی توانیم نتایج برآورد شده را به عمل آزمایشی منتسب کنیم که در اینجا رابطه علی نیز مورد تردید قرار می گیرد..

ادامه مطلب...

ضریب آلفای کرونباخ و محاسبه آن

چکيده :

بي شک همه ي ما درطول دوران زندگي خود حداقل يکبار پرسشنامه پرکرده ايم. تا بحال ازخود پرسيده ايد که اين پرسشنامه ها چگونه تهيه مي شوند و نيز معياري براي بررسي ميزان قابليت اطمينان آنها وجود دارد يا خير؟ بديهي است که چنين مقياسي وجود دارد، چرا که بسياري از بررسي ها ي آماري درسطوح وسيع ابتدا درقالب پرسش نامه پايه گذاري مي شوند، پس مي بايست ملاکي براي نظارت بر قابليت اعتماد آنها وجود داشته باشد.

در اين مقاله، ابتدا به مفهوم ضريب آلفاي کرونباخ و کارکرد آن، شيوه محاسبه آن با استفاده از نرم افزارهاي آماري مي پردازد. نهايتا به معرفي تتاي ترتيبي و ارائه برنامه ای جهت محاسبه آن (با استفاده از نرم افزار R)خواهيم پرداخت.

ادامه مطلب...

آموزش آمار و احتمالات

برای دریافت پایان نامه و پرسشنامه به مرکز پزوهشی آمارکده مراجعه کنید  

  آمار و احتمالات مهندسی                      

 

 

 

رشته : کامپیوتر و الکترونیک

 

 

 

 

 

گردآوری و تدوین : یونس زهره وند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

 

 

1388

فهرست مطالب

فصل اول : آمارتوصیفی

1. مقدمه ..........................................................................................................5

2. تعاریف مقدماتی .............................................................................................5

3. آمار توصیفی .................................................................................................7

1-3. جداول توزیع فراوانی ...............................................................................7

2-3. شاخص های عددی ..................................................................................9

3-3. برخی نمودارهای آمار توصیفی ................................................................ 15

           4-3. مباحث تکمیلی .......................................................................................19

      4. تمرینها .........................................................................................................21

      5. پرسشهای چهارگزینه ای ...................................................................................22

فصل دوم : مبانی احتمال و پیشامدهای تصادفی

1. مقدمه .................................................................................................................23

       2. تعاریف مقدماتی و جبر مجموعه ای پیشامدها .........................................................23

       3. تعریف احتمال پیشامدها ....................................................................................26

        4. آنالیز ترکیباتی و قوانین شمارش   .......................................................................29

                   1-4. اصول شمارش ................................................................................29

                   2-4. فرمولهای شمارش ............................................................................30

                   3-4. شمارش با مدل جعبه مهره ..................................................................31

        5. احتمال شرطی و قانون ضرب احتمالات ...............................................................32

        6. قضیه بیز و کاربرد آن .....................................................................................34

7 . تمرینها ................................................................................................................36      

8. پرسشهای چهارگزینه ای ...........................................................................................37

فصل سوم : متغیر های تصادفی، تابع احتمال، تابع توزیع و تابع چگالی احتمال

      1 . مقدمه ........................................................................................................... 38

       2 . مفهوم متغیر تصادفی و انواع آن ........................................................................ 38

      3. تابع احتمال ..................................................................................................... 40

      4 . تابع توزیع ......................................................................................................42

      5. توزیع احتمالات پیوسته و تابع چگالی احتمال ........................................................... 44

      6. توزیع توام متغیرهای تصادفی ..............................................................................48

      7. تمرینها ...........................................................................................................57

      8. پرسشهای چهارگزینه ای .....................................................................................58

   

فصل چهارم : امید ریاضی، واریانس، کوواریانس و همبستگی متغیرهای تصادفی

       1 . مقدمه ..........................................................................................................59

       2 . مفهوم امید ریاضی .........................................................................................59

       3. ویژگیهای امید ریاضی .....................................................................................60

       4. مفهوم واریانس و ویژگیهای آن ...........................................................................63

       5. مفهوم کوواریانس دو متغیر تصادفی و ویژگیهای آن ................................................63

        6. مفهوم همبستگی دو متغیر تصادفی و ویژگیهای آن..................................................65

66        7. تمرینها .......................................................................................................

       

 فصل پنجم : چند متغیر تصادفی خاص

1 . مقدمه ............................................................................................................... 68

2 . متغیرهای تصادفی گسسته مهم

                 2-1 . متغیر تصادفی یکنواخت گسسته ...........................................................68

                2-2 . متغیر تصادفی دو جمله ای ..................................................................69

                 2-3. متغیر تصادفی پواسون .......................................................................70

                 2-4. متغیر تصادفی هندسی ........................................................................71

                 2-5. متغیر تصادفی فوق هندسی .................................................................72

      3 . متغیرهای تصادفی پیوسته مهم

                 3-1 . متغیر تصادفی یکنواخت پیوسته .........................................................73

                 3-2 . متغیر تصادفی نمایی .......................................................................75

                 3-3. متغیر تصادفی نرمال .......................................................................75

                 3-4. متغیر تصادفی نرمال استاندارد ...........................................................77

     4. تمرینها

 

 

                                

 

                   ........................................................................................................79

فصل اول

آمار توصیفی

 

1 . مقدمه

      واژه  آمار معنی تحت لفظی کلمه  Statistics  است.  Statistics در لغت به معنی عدد و رقم و در مفهوم علمی به علم جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اطلاق می گردد. منظور از Data یا داده ها مقادیر ثبت شده متغیرها، آزمایشهای علمی، رخدادها و ... در علوم مختلف است. در حقیقت در اکثر شاخه های مختلف علوم، داده های خام تولید می شود که محققین جهت کشف اطلاعات یا دانش نهفته در این داده های خام، نیازمند بکار گیری دانش آمار و آماردانان می باشند.

  در عصر حاضر کمتر روزی وجود دارد که از آمار، گزارشات آماری  یا مفاهیم مربوطه در رسانه ها، مجلات و روزنامه ها چیزی نشنویم یا نبینیم. تحلیلهای آماری جزء لاینفک گزارشات مدیران، کارشناسان و محققین علوم مختلف است.

  

2. تعاریف مقدماتی

1.2. جامعه یا جمعیت آماری

به مجموعه ای از افراد، اشیاء، حیوانات و ... که می خواهیم یک یا چند ویژگی آنها را بررسی نماییم، جامعه یا جمعیت آماری گفته می شود. مانند؛

- جامعه پرایدهای مدل 1388 کارخانه سایپا به لحاظ میزان مصرف بنزین در صد کیلومتر.

 - جمعیت ماهیهای خاویاری دریای خزر در حال حاضر از نظر میزان خاویار موجود در شکمشان.

- تعداد نوزادانی که از این پس در همدان متولد می شوند.

- میزان طول عمر لامپهای مختلف تولید شده در یک کارخانه و ....

   جوامع آماری ممکن است متناهی یا نا متناهی باشند. همچنین جوامع نامتناهی ممکن است شمارش پذیر یا ناشمارا باشند. در مثالهای فوق، جوامع 1 و 2 متناهی و جمعیت 3 نامتناهی  شمارش پذیر (در اینجا کمی گسسته) و جمعیت 4 نامتناهی ناشمارا (در اینجا کمی پیوسته) هستند.

2.2. نمونه و نمونه گیری

   معمولا در بررسی جوامع آماری به دلیل بزرگ بودن آنها، بجای مطالعه و بررسی تمام عناصر جمعیت (سرشماری یا تمام شماری)، قسمتی از آن را به عنوان نمونه یا نماینده جامعه مطالعه می نمایند (نمونه گیری).  سپس نتایج تحلیلها را به کل جمعیت تعمیم می دهند. این عمل مصداق ضرب المثل "مشت نمونه خروار" می باشد. البته در تعمیم نتایج از نمونه به جامعه باید احتیاط کرد. زیرا هر مشتی نمونه مناسبی از خروار مربوطه نیست. لذا با توجه به ماهیت جامعه و متغیر مورد بررسی، باید از روش نمونه گیری مناسب استفاده نمود. روشهای بسیار متنوعی برای نمونه گیری از جوامع وجود دارد. مثل نمونه گیری از جوامع همگون یا یکنواخت، نمونه گیری از جوامع طبقه ای(نمونه گیری از افراد با تحصیلات، رشته های تحصیلی، جنسیت و... مختلف)، نمونه گیری از جوامع خوشه ای، نمونه گیری از جوامع سیال (حیوانات)، نمونه گیری از جوامع فرار (جامعه معتادان)  و سایر روشهای نمونه گیری که در رشته آمار حدود 9 واحد درسی برای دانشجویان اختصاص به این مطلب دارد. برخی از مهمترین روشهای نمونه گیری عبارتند از:

نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری با طبقه بندی، نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری سیتماتیک، نمونه گیری صید و باز صید، نمونه گیری گلوله برفی.

3.2. متغیر و انواع آن

  منظور از متغیر، صفت یا مشخصه ای است که از هرعنصر جامعه به عنصر دیگر قابل تغییر باشد. مثل: جنسیت، قد، وزن، نمره، رنگ، درآمد، رتبه فرد در صف یا در یک جمعیت، نرخ تورم و بهره، دما، سرعت و ...

متغیرهای زیادی در طبیعت ودر شاخه های مختلف علم، وجود دارند و دسته بندیهای مختلفی از نقطه نظر های متفاوت ارائه شده اند. معمولا متغیرها را از نظر ماهیت به رده های: اسمی و کیفی، رتبه ای یا ترتیبی و کمی تقسیم می کنند.

1. متغیرهای اسمی و کیفی:

 در اینگونه از متغیرها، اعداد فقط نشاندهنده یک اسم یا کد هستند و دارای ارزش کمی عددی نیستند. مثل؛ جنسیت: زن..... مرد..... (کد 1 برای زن و کد 2 برای مرد)

.....(با کدهای 1 تا 4) A..... B .....AB ..... Oگروه خون:  

متغیرهای کیفی مانند رنگ، طعم، میزان شادی یا خوشحالی و...

ادامه مطلب...

مفروضه های تحلیل واریانس مکرر

تحلیل آماری در مرکز پژوهشی آمارکده

مفروضه های تحلیل واریانس مکرر

تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر دارای چندین پیش فرض است که عدم بررسی این مفروضات منجر به نتایجی غیر روا می ­شود. در ادامه این پیش ­فرض­ها معرفی خواهد شد.

 

مفروضه اول: متغیر وابسته باید در سطح پیوسته (مقیاس فاصله ای یا نسبی) اندازه گیری شده باشد.

مفروضه دوم: متغیر مستقل باید شامل حداقل دو گروه وابسته (آزمودنی­ های یکسان در شرایط مختلف آزمایشی) باشد.

ادامه مطلب...

پیگیری سفارشات


لطفا شماره سفارش خود را وارد نمایید